Pirmasis puslapis Pirmasis puslapis Pirmasis puslapis  
 

   
Asmens duomenų apsauga


 

PATVIRTINTA

Žiežmarių kultūros centro direktoriaus

2018 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-

 

ŽIEŽMARIŲ KULTŪROS CENTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmens duomenų tvarkymo Žiežmarių kultūros centro taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą Žiežmarių kultūros centre (toliau – centras), užtikrinant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) ir kitų teisės aktų, nustatančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

2. Taisyklių paskirtis – numatyti pagrindines asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo technines ir organizacines duomenų saugumo priemones, užtikrinant ADTAĮ, kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

3. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“, Darbo kodeksu ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;

4.2. darbuotojas – pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas Žiežmarių kultūros centre;

4.3. duomenų tvarkytojas – Žiežmarių kultūros centro darbuotojas ar kitas asmuo, kuriam duomenų valdytojas suteikė teisę naudoti asmens duomenis darbo (tarnybos) funkcijoms vykdyti;

4.4. duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys tvarkomi;

4.5. duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys;

4.6. duomenų valdytojas – Žiežmarių kultūros centras , juridinio asmens kodas 302023538, adresas: Vytauto g. 13, LT-56237 Žiežmariai.

5. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas ADTAĮ.

6. Šių Taisyklių privalo laikytis visi Žiežmarių kultūros centre pagal darbo sutartis dirbantys darbuotojai (toliau kartu – darbuotojai), kurie tvarko asmens duomenis.

 

II SKYRIUS

PAGRINDINIAI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR APSAUGOS PRINCIPAI

 

7. Asmens duomenys Žiežmarių kultūros centre tvarkomi veiklos vidaus administravimo, bendrosios viešojo administravimo veiklos užtikrinimo tikslais.

8. Žiežmarių kultūros centro darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami asmens duomenis, privalo laikytis šių asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos principų:

8.1. renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau nebūtų tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis;

8.2. tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;

8.3. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai, teisėtai. Žiežmarių kultūros centro darbuotojai asmens duomenis tvarko vadovaudamiesi ADTAĮ ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais. Darbuotojai turi teisę rinkti, tvarkyti, perduoti, saugoti, naikinti ar kitaip naudoti asmens duomenis tik atlikdami savo tiesiogines funkcijas, apibrėžtas pareigybės aprašyme, pareiginiuose nuostatuose arba Žiežmarių kultūros centro direktoriaus pavedimu ir tik teisės aktų nustatyta tvarka. Darbuotojams draudžiama savavališkai rinkti, tvarkyti, perduoti, saugoti, naikinti ar kitaip naudoti asmens duomenis. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir, esant reikalui, atnaujinami. Netikslūs ar neišsamūs duomenys yra ištaisomi, papildomi, sunaikinami arba jų tvarkymas sustabdomas;

8.4. tikslūs ir, jei reikia, dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas;;

8.5. saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;

8.6. asmens duomenys tvarkomi pagal ADTAĮ ir kituose atitinkamą veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.

9. Asmens duomenys Žiežmarių kultūros centre renkami tik teisės aktų nustatyta tvarka, juos gaunant tiesiogiai iš duomenų subjekto, oficialiai užklausiant reikalingą informaciją tvarkančių ir turinčių teisę ją teikti subjektų ar sutarčių bei teisės aktų pagrindu prisijungiant prie atskirus duomenis kaupiančių duomenų bazių, registrų bei informacinių sistemų, pagal duomenų teikimo sutartis ar vienkartinius prašymus.

10. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti atitinkamam archyvui.

11. Žiežmarių kultūros centras užtikrina, kad visa reikalinga informacija duomenų subjektui būtų pateikiama aiškiai ir suprantamai.

12. Asmens duomenys tretiesiems asmenims teikiami pagal duomenų gavėjo prašymą, kuriame turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis. Kai asmens duomenys tvarkomi automatiniu būdu ir taikomos tinkamos duomenų saugumą užtikrinančios priemonės, teikiant asmens duomenis pagal duomenų gavėjo prašymą prioritetas turi būti teikiamas duomenų teikimui elektroninių ryšių priemonėmis. Asmens duomenys tretiesiems asmenims teikiami, jeigu yra tenkinama viena iš šių sąlygų:

12.1. duomenų subjektas duoda sutikimą. Rekomendacinė duomenų subjekto sutikimo tvarkyti asmens duomenis forma pateikiama šių Taisyklių 1 priede „ Pavyzdinė sutikimo forma“;

12.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;

12.3. pagal įstatymus duomenų valdytojas yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis;

12.4. siekiama apsaugoti duomenų subjekto esminius interesus;

12.5. įgyvendinami oficialūs įgaliojimai, įstatymais ir kitais teisės aktais suteikti valstybės bei savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms arba trečiajam asmeniui, kuriam teikiami asmens duomenys;

12.6. reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.

13. Asmens duomenų apsauga nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo užtikrinama įgyvendinant tinkamas organizacines ir technines priemones.

14. Asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos principų laikymąsi užtikrina Žiežmarių kultūros centro direktorius, imdamasis atitinkamų organizacinių priemonių (įsakymai, pavedimai).

 

III SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

15. Žiežmarių kultūros centras, įgyvendindamas jam priskirtas funkcijas, asmens duomenis tvarko:

15.1. Žiežmarių kultūros centro veiklos vidaus administravimo tikslu automatiniu ir neautomatiniu būdu:

15.1.1. personalo išteklių valdymo srityje: darbuotojo vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data, pilietybė, gyvenamoji vieta, telefono numeris, socialinio draudimo pažymėjimo numeris, gyvenimo aprašymo duomenys ir juos faktus pagrindžiantys dokumentai (diplomai, atestatai, pažymėjimai, pažymos, kt.), informacija, nurodyta viešų ir privačių interesų deklaracijoje, duomenys, įrodantys darbuotojo teisę į Darbo kodekse nustatyta lengvatas (duomenys apie darbuotojo neįgalumą, duomenys apie darbuotojo turimą (-us) vaiką (-us) iki 14 metų ar neįgalų vaiką iki 18 metų, darbuotojo duomenys apie jo sveikatos būklę, duomenys, kad darbuotojas vaiką (-us) augina vienas); duomenys renkami pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnį, taip pat, priėmimo į darbą ir atleidimo datos, poilsio laikas, taip pat kiti asmeniui būdingi ekonominio ar socialinio pobūdžio duomenys, kuriuos būtina tvarkyti užtikrinant tinkamą Žiežmarių kultūros centro personalo išteklių valdymą;

15.1.2. Darbo sutarčių sudarymo, vykdymo ir apskaitos tikslais, yra tvarkomi šie darbuotojų duomenys: asmens kodas, vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė, gyvenamoji vieta, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenimo aprašymo duomenys ir juos pagrindžiantys dokumentai (įgytą išsilavinimą pagrindžiantys diplomai, atestatai, pažymėjimai ir kt.) atrankos į valstybės tarnautojo pareigas metu gauti garso duomenys ir atrankos rezultatai;

15.1.3. darbo užmokesčio apskaitos srityje, siekiant užtikrinti tinkamą darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių apskaičiavimą, išmokėjimą ir ataskaitų bei deklaracijų sudarymą, automatiniu (darbo užmokesčio apskaitos sistemoje „FinAlga“) ir neautomatiniu būdu tvarkomi šie darbuotojų duomenys: asmens kodas, darbuotojo vardas, pavardė, gimimo data, socialinio draudimo pažymėjimo serija ir numeris, priėmimo į darbą data, atleidimo iš darbo data, elektroninio pašto numeris, informacija apie darbo užmokestį, duomenys, įrodantys darbuotojo teisę į Darbo kodekse nustatyta lengvatas (duomenys apie darbuotojo neįgalumą, duomenys apie darbuotojo turimą (-us) vaiką (-us) iki 14 metų ar neįgalų vaiką iki 18 metų, darbuotojo duomenys apie jo sveikatos būklę, duomenys, kad darbuotojas vaiką (-us) augina vienas), banko ir atsiskaitomosios sąskaitos duomenys;

15.1.4. finansų ir apskaitos valdymo sistemoje „FINAS“ automatiniu būdu asmens duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti tinkamą atskaitingų asmenų apskaitos vedimą (komandiruočių sąnaudų apskaičiavimas ir išmokėjimas, transporto išlaidų kompensacijos apskaičiavimas ir išmokėjimas, reprezentacinių išlaidų apskaičiavimas ir išmokėjimas), tvarkomi šie darbuotojų duomenys: darbuotojo asmens kodas, vardas, pavardė, banko ir atsiskaitomosios sąskaitos duomenys;

15.1.5. Tinkamos komunikacijos su darbuotojais ne darbo metu tikslu - gyvenamosios vietos adresai, asmeniniai telefono numeriai, asmeniniai elektroninio pašto adresai.

15.1.6. Dokumentų saugojimo srityje asmens duomenys tvarkomi tokiu mastu, kiek tai yra būtina vykdant Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nuostatas;

15.1.7. Žiežmarių kultūros centro svetainės tvarkymo srityje asmens duomenys tvarkomi užtikrinant Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, reikalavimų įgyvendinimą, tvarkomi šie asmens duomenys: darbuotojo vardas ir pavardė, slaptažodis, prisijungimo vardas;

15.1.8. Informacinėse sistemose tvarkomi šie asmens duomenys: darbuotojo vardas pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, slaptažodis, prisijungimo vardas;

15.1.9. Žiežmarių kultūros centro viešųjų pirkimų srityje automatiniu ir neautomatiniu būdu tvarkomi asmens duomenys: vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, taip pat kiti asmens duomenys, pagal kuriuos galima identifikuoti asmenį, ir reikalingi funkcijoms vykdyti;

15.1.10. Prieigoms prie viešųjų pirkimų informacinių sistemų sukurti: darbuotojo vardas ir pavardė, telefono numeris, slaptažodis, prisijungimo vardas;

15.1.11. Materialaus turto saugojimo tikslais, tvarkant vaizdo duomenis vaizdo kameromis, darbdavys gali vykdyti vaizdo stebėjimą ir tvarkyti vaizdo stebėjimo duomenis, susijusius su darbuotojais ir lankytojais teritorijoje aplink Kultūros centro pastatą. Vaizdo duomenų tvarkymas reglamentuojamas Vaizdo duomenų tvarkymo Žiežmarių kultūros taisyklių nustatyta tvarka;

15.2. Žiežmarių kultūros centro struktūriniai padaliniai (skyriai), šiuose padaliniuose dirbantys darbuotojai, asmens duomenis tvarko tik vykdydami skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas priskirtos veiklos srityje ir ne didesniu mastu nei šiose Taisyklėse nustatyta pagal asmens duomenų tvarkymo tikslus.

15.3. Mėgėjų meno kolektyvų, būrelių veikloje automatiniu ir neautomatiniu būdu tvarkomi šie asmens duomenys: kolektyvo dalyvio vardas ir pavardė, telefono numeris, nepilnamečių lankytojų – vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas, tėvų telefono numeris. Tai duomenys, kuriuos būtina tvarkyti užtikrinant tinkamą Žiežmarių kultūros centro funkcijų vykdymą;

16. Jei Žiežmarių kultūros centro tvarkoma informacija turi būti skelbiama internete ir joje yra viešai neskelbtinų duomenų (valstybės, tarnybos, profesinių, komercinių ar kitų teisės aktų saugomų paslapčių ar pan.) ar asmens duomenų (fizinių asmenų asmens kodai, gyvenamųjų vietų adresai, gimimo datos ir vietos, valstybiniai automobilių numeriai, banko sąskaitų numeriai ir pan.), parengiama viešai skelbtina teksto versija, iš kurios visi viešai neskelbtini duomenys pašalinami. Pašalintų duomenų vietoje pasviruoju šriftu skliaustuose įrašoma: „(duomenys neskelbtini)“.

17. Žiežmarių kultūros centras asmens duomenis tikslina (ištaiso), atnaujina, naikina, stabdo jų tvarkymą savo arba duomenų subjekto iniciatyva:

17.1. pagal duomenų subjektų laisvos formos rašytinį prašymą;

17.2. Žiežmarių kultūros centro darbuotojams nustačius technines asmens duomenų klaidas;

17.3. nustačius neatitikimus asmens duomenų tvarkymo metu;

17.4. Žiežmarių kultūros centro darbuotojams nustačius, kad duomenų subjektai arba institucijos, teikiančios asmens duomenis pagal duomenų teikimo sutartis, juos patikslino informacinėse sistemose;

17.5. institucijoms, teikiančioms asmens duomenis pagal duomenų teikimo sutartis, informavus apie asmens duomenų patikslinimą, pakoregavimą, naikinimą, duomenų tvarkymo sustabdymą.

17.6. Asmens duomenys tikslinami, koreguojami, naikinami, stabdomas jų tvarkymas, asmens duomenų subjektui pateikus laisvos formos prašymą arba apie tai informavus Žiežmarių kultūros centro atsakingą asmenį, kuris patikrina pateikto prašymo pagrįstumą, patikslina (ištaiso), atnaujina, sunaikina, stabdo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, arba motyvuotai atsisako vykdyti duomenų subjekto prašymą įgyvendinti ADTAĮ nustatytas duomenų subjekto teises. Atsakymas duomenų subjektui pateikiamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto

kreipimosi dienos. Jeigu duomenų subjekto prašymas išreikštas rašytine forma, atsakymą jam teikiamas raštu.

18. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, atsižvelgiant į dokumento ar bylos, kuriuose šie duomenys yra nurodyti, rūšį. Pasibaigus dokumento, kuriame šie duomenys yra nurodyti, saugojimo terminui, priimamas sprendimas dėl jo sunaikinimo ir dokumentas sunaikinamas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Nuolat saugomi dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, perduodami saugoti valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

19. Informacinėse sistemose, registruose ir duomenų bazėse duomenų subjektų asmens duomenys saugomi Žiežmarių kultūros centro dokumentacijos plane nurodytais terminais. Pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui arba kai asmens duomenys tampa nebereikalingi tikslams, kuriems buvo tvarkomi, pasiekti, teisės aktų nustatyta tvarka yra priimamas sprendimas dėl jų sunaikinimo, jeigu teisės aktai nustato kitaip.

 

IV SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 

20. Duomenų subjektas turi teisę:

20.1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

20.2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi;

20.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo, išskyrus saugojimą, veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų;

20.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, jeigu įstatymuose ir Taisyklėse nėra nustatyta kitaip.

21. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos vadovaujantis ADTAĮ 21-27 straipsniuose nustatyta tvarka.

22. Žiežmarių kultūros centras duomenų subjektams informaciją apie jų asmens duomenų tvarkymą pateikia teisės aktų nustatyta tvarka.

23. Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę neatlygintinai susipažinti su Žiežmarių kultūros centre esančiais jo asmens duomenimis ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kokiems duomenų gavėjams teikiami per paskutinius vienerius metus. Žiežmarių kultūros centras, gavęs duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos raštu pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis.

 

V SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 

24. Asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą pagal kompetenciją užtikrina kiekvienas darbuotojas.

25. Žiežmarių kultūros centro informacinių technologijų saugumą užtikrina automatiniu būdu atnaujinama antivirusinė programa.

26. Asmens duomenys saugomi dokumentų bylose arba kompiuterių standžiuosiuose diskuose.

27. Asmens duomenų tvarkymo funkcijas atliekantis asmuo, siekdamas užkirsti kelią atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, turi saugoti dokumentus ir duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai, vengti nereikalingų kopijų darymo. Praradus asmens duomenis nedelsiant informuojamas Žiežmarių kultūros centro direktorius, kuris organizuoja prarastų asmens duomenų atkūrimą.

28. Žiežmarių kultūros centro dokumentų kopijos, kuriose nurodomi asmens duomenys, turi būti sunaikinamos taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio. Duomenų subjektų dokumentai ir jų popierinės ir (ar) elektroninės kopijos, archyvinės ar kitos bylos, kurios yra asmens duomenų, saugomos rakinamose spintose, stalčiuose arba seifuose, o jeigu tokios priemonės nėra prieinamos, saugomos protingomis pastangomis.

29. Žiežmarių kultūros centro darbuotojai, kurių kompiuteriuose saugomi asmens duomenys savo kompiuteriuose turi naudoti slaptažodį. Šiuose kompiuteriuose taip pat turi būti naudojama ekrano užsklanda su slaptažodžiu. Slaptažodžiai neturi sutapti su Žiežmarių kultūros centro darbuotojo ar jo šeimos narių asmeniniais duomenimis. Esant poreikiui (pasikeitus darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei ir pan.) slaptažodžiai turi būti keičiami. Šiuos slaptažodžius saugo ir žino Žiežmarių kultūros centro darbuotojas, dirbantis su konkrečiu kompiuteriu, ir Žiežmarių kultūros centro direktorius. Žiežmarių kultūros centro darbuotojų kompiuteriuose, kuriuose saugomi asmens duomenys, pagal poreikį automatiniu būdu atnaujinama antivirusinė programa.

30. Duomenų tvarkymo funkcijas vykdantys ir su Įstaigoje tvarkomais asmens duomenimis galintys susipažinti darbuotojai pasirašytinai (pasirašydami susitarimą dėl konfidencialios informacijos apsaugos) saugo asmens duomenų paslaptį, jei šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai.

31. Žiežmarių kultūros centro darbuotojų kompiuteriuose esančios kompiuterinės bylos, kuriose kaupiami asmens duomenys, neturi būti prieinamos kitų kompiuterių naudotojams.

32. Asmens duomenų tvarkymo keliamos rizikos vertinimas atliekamas nustatant grėsmių tikimybes ir riziką, atsižvelgiant į duomenų vientisumą, prieinamumą ir konfidencialumą pagal kiekvieną asmens duomenų tvarkymo tikslą.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. Asmens, kurio duomenys tvarkomi, teises nustato ADTAĮ ir Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

34. Asmuo, pastebėjęs, kad Žiežmarių kultūros centro darbuotojas galimai pažeidė Taisykles arba ADTAĮ nuostatas, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Žiežmarių kultūros centro direktorių. Darbuotojai, pažeidę Taisyklių arba ADTAĮ nuostatas, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

35. Žiežmarių kultūros centro darbuotojai su Taisyklėmis supažindinami pasirašytinai.

36. Žiežmarių kultūros centro veiksmai ar neveikimas, kuriais pažeidžiami teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

37. Įstaigos Darbo taryba supažindinama su šiomis Taisyklėmis.

 

_______________________

 

 
į viršų

atgal