Piešinių konkurse „Gimtinės spalvos“
 

 

 

Žiežmarių kultūros centras kviečia dalyvauti piešinių konkurse „Gimtinės spalvos”.
Piešinius (vienas dalyvis po 1 - 2 piešinius, A3 formatas) pristatyti iki 2019 m. kovo mėn. 6 d. į Žiežmarių kultūros centrą.

Piešinio dešiniajame apatiniame kampe turi būti nurodytas konkursinio darbo autoriaus vardas ir pavardė, amžius, darbo vadovo vardas, pavardė, atstovaujama įstaiga.

Konkurso dalyviai:
I grupė – vaikai iki 5 metų amžiaus
II grupė – nuo 5 iki 7 metų (5-6 metų)
III grupė - nuo 7 iki 10 metų (I –IV klasė)
IV grupė – nuo 11 iki 14 metų (V –VIII klasės)
V grupė - nuo 15 iki 18 metų (IX –XII klasės)

Konkurso nugalėtojai bus apdovanojami kovo 11 d. 16 val. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjime Žiežmarių kultūros centre.
 

 

PIEŠINIŲ KONKURSO ,,GIMTINĖS SPALVOS “ ORGANIZAVIMO NUOSTATAI

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Piešinių konkurso ,,Gimtinės spalvos“ (toliau – Konkursas) organizatorius – Žiežmarių kultūros centras. Adresas, Vytauto g. 13, Žiežmariai tel. (8 346) 69947, mob. 8 699 14521, el. paštas ziezmariukc@gmail.com.
2. Piešinių konkursas organizuojamas kas antri metai, nuo 2005 m.
3. Konkurso dalyviai: Ţieţmarių, Ţieţmarių ir Nemaitonių seniūnijose veikiančių švietimo ir ugdymo įstaigų vaikai, čia gyvenantys vaikai. Visi dalyviai skirstomi į penkias amţiaus grupes:
I grupė – vaikai iki 5 metų amţiaus;
II grupė – nuo 5 iki 7 metų (5-6 metų);
III grupė - nuo 7 iki 10 metų (I –IV klasė);
IV grupė – nuo 11 iki 14 metų (V –VIII klasės);
V grupė - nuo 15 iki 18 metų (IX –XII klasės).

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Tikslai. Skatinti vaikus kūrybiškai pažvelgti į sau artimą aplinką, ugdyti meilę gimtinei, skatinti
vaikus ir jaunimą konkrečiais darbais parodyti savo meilę gimtinei.
Perduoti švenčių tradicijas jaunajai kartai.
Kūrybiškai paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną.
5. Uždaviniai:
skatinti vaikus įsijungti į bendruomenės gyvenimą,
ugdyti kūrybiškumą,
skatinti vaikus dalyvauti konkursuose.

KONKURSO SĄLYGOS

6. Konkurso objektas – piešinys tema ,,Gimtinės spalvos“, atspindintis vaiko asmeninį požiūrį,
nuomonę, nuostatą, patirtį.
7. Konkurso dalyvis gali pristatyti ne daugiau vieną – du darbus.
8. Piešinys gali būti atliktas įvairia technika. Piešinio lapo formatas A3.
9. Konkursinio darbo įforminimas:
Piešinio dešiniajame apatiniame kampe nurodytas konkursinio darbo autoriaus vardas ir pavardė,
amžius, darbo vadovo vardas, pavardė, atstovaujama įstaiga.

KONKURSO ORGANIZAVIMAS

10. Konkursas vyksta Žiežmarių kultūros centre.
11. Piešinius į kultūros centrą pristatyti iki 2019 m. kovo 6 dienos.
12. Konkurso rezultatai paskelbiami ir diplomais bei rėmėjų dovanomis, kultūros centro prizais
apdovanojami nugalėtojai iš kiekvienos grupės Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos
minėjimo metu.

KOMISIJŲ DARBŲ VERTINIMO IR DARBO KRITERIJAI

13. Vertinimo komisijos atsižvelgia ar pateikti konkursui darbai atitinka šiuos kriterijus:
13.1. ar darbas atitinka konkurso temą, tikslus ir uždavinius;
13.2. ar pateikimo forma atitinka konkurso reikalavimus;
13.3. darbo originalumas;
13.4. darbo meniškumas;
13.5. ryšys tarp pavaizduotų elementų;
13.6. vaikų patirties perteikimas.
Informacija teikiama tel. (8 346) 69947, mob. 8 699 14521, el. paštas ziezmariukc@gmail.com


2019-02-28

 
į viršų

atgal