Duomenų apsauga

Duomenų apsaugos pareigūnas Vytas Jacevičius,
mob. +370 631 91848, el. p. vytas.jacevicius@kaisiadorysbft.lt

Žiežmarių kultūros centras asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės